Yhdistyksen säännöt

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Merenkurkun Noutajat ry., ruotsiksi Kvarkens Retrievers rf. ja sen kotipaikka on Vaasa

Toiminnan tarkoitus

Yhdistys toimii Vaasan Kennelpiiri ry:n toiminta‑alueella ja sen tarkoituksena on edistää toimialueellaan pudasrotuisten noutajien harrastusta, kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.

Kieli

Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi ja pöytäkirjakielinä on suomi tai ruotsi.

Jäsenyys

Yhdistys on Suomen Kennelliitto ry:n ja Vaasan Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n alueellinen jäsenyhdistys.

Toiminta

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1) tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä,

järjestämällä keskustelu‑, neuvonta‑ ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyjä ja koirakokeita ja kilpailuja;

2) levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen;

3) seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita;

4) ylläpitämällä yhteyksiä 4§:ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa sekä

5) suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuia tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä noutajakoiraharrastuksesta kiinnostunut henkilö.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo vuosi- tai kunniajäsen ja, jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä.Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole huhtikuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti tai, jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös. Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto ry:stä, on hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

Varsinaiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen:

1 vuosikokoukseen maaliskuussa

2 syyskokoukseen marraskuussa

Kokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kutsut kokouksiin jäsenistölle toimitetaan jäsenjulkaisussa tai vaasan paikallislehdissä (Vasabladet, Pohjalainen) vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella 15‑vuotta täyttäneellä, jäsenmaksunsa maksaneella vuosijäsenellä, perhejäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnäolevana.

Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli kuitenkin lippuäänestystä vaaditaan, on sitä käytettävä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa maaliskuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1 valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2 valitaan kokoukselle sihteeri

3 todetaan kokouksen laillisuus

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

6 valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

7 esitetään hallituksen toimintakertomus,

tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

8 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9 valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin

10 käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

11 käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen vuosi-

kokousta

12 käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset

10§

Syyskokousasiat

Syyskokouksessa marraskuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1 valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2 valitaan kokoukselle sihteeri

3 todetaan kokouksen laillisuus

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

6 valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

7 esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi) sekä määrätään mahdollinen

liittymismaksu ja jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle

8 valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

9 valitaan varsinaiset jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 12 §:ää noudattaen10 valitaan kaksi (2) varajäsentä johtokuntaan seuraavaksi

kalenterivuodeksi

11 valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä muiden
12 suoritetaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä muiden

toimihenkilöiden valinta lukuunottamatta 12 §:ssä mainittuja henkilöitä

13 valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto ry:n ja Vaasan Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin

14 käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

15 käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi (1 ) kuukausi ennen kokousta

16 käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset

11§

Ylimääräiset kokoukset

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ja kokouksen tarkoituksen ilmoittaen, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksestä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännöt kuin 8 §:ssä on varsinaisista kokouksesta mainittu.

12§

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2) jäsentä ja kahdella ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, astuu varajäsen hänen tilalleen kalenterivuoden loppuun. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

13§

Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä. Hallituksen kokoontuessa täysilukuisena on varajäsenillä puhe‑ mutta ei äänivaltaa.

14§

Hallituksen kokoontuminen Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on esitetty vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia hallituksen kokouksiin. Heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta

15§

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:

1 johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen arvoltaan vähäisen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä

2 kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille

sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet

sekä panna täytäntöön kokousten päätökset

3 tehdä ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomis-

taan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteutta-

miseksi

4 päättää tarvittaessa toimikuntien jäsenten hyväksymisestä

5 päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta; kunniajäsenet

kutsuu kuitenkin yhdistyksen kokous

6 edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

16§

Toimikunnat

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.

Syyskokous valitsee toimikunnat tai vain niiden puheenjohtajat, jolloin puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen

hyväksyttäviksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.

17§

Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan pankki‑, posti‑ ym. juoksevissa asioissa yhdistyksen nimen.

18§

Lippu, viiri ja merkit

Yhdistyksen jäsen ja kunniamerkkien, viirien sekä lipun säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä voi kuitenkin päättää yhdistyksen hallitus.

19§

Talouden tarkastaminen

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tili‑ ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään tammikuun 20. päivänä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

20§

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous määrää, on maksettava huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu. Vapaat jäsenmaksusta ovat kunniajäsenet.

21§

Sääntöjen muutokset

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hyväksyminen.

22§

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja päätöstä on kannatettava molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

23§

Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.

24§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.