Föreningens stadgar

1§ Föreningens namn
Föreningens namn är Merenkurkun Noutajat ry., på svenska Kvarkens Retrievers rf. och dess hemort är Vasa.

2§ Verksamhetens ändamål
Föreningen är verksam inom Vasa Kenneldistrikt rf:s verksamhetsområde och dess avsikt är att inom verksamhetsområdet främja intresset, uppfödning och aveln av rasrena retrievers samt sprida kännedom om deras användning.

3§ Språk
Föreningens officiella språk är finska och svenska och protokollspråk är finska eller svenska.

4§ Medlemskap
Föreningen är medlem i Finska Kennelklubben rf. och i Vasa Kenneldistrikt rf. samt är den lokala representanten för Finlands Retrieverorganisation rf.

5§ Verksamhet
Föreningen förverkligar sitt ändamål genom att:

1. bedriva informationsverksamhet, anordna diskussions-, upplysnings- och skolningstillfällen, kurser, utställningar, prov och tävlingar

2. ge en riktig bild och uppfattning om kennelverksamhetens betydelse till olika intressegrupper, ungdomar, allmänhete och de offentliga myndigheterna

3. följa med utvecklingen inom kennelverksamheten samt göra förslag som befrämjar utvecklingen inom området

4. upprätthålla förbindelser med inom 4 § nämda samt med andra organisationer och kennelföreningar genom att åt dessa vid behov ge utlåtanden och annan hjälp inom föreningens verksamhetsområde samt

5. bedriva i övrigt föreningverksamheten i enlighet med av rasorganisationen utgivna direktiv.

6§ Medlemmar
Till medlem i föreningen kan ansluta sig person som blivit godkänd av föreningens styrelse.

Medlemmarna är års-, familje-, samt hedersmedlemmar. Som årsmedlem kan en person som är intresserad av retrieververksamhet godkännas. Som familjemedlem kan godkännas person vilken tillhör familj där en person redan är års- eller hedersmedlem och har samma bostadsadress som den ovannämnda. Till hedersmedlem kan föreningens möte med enhälligt förslag från styrelsen utnämna person vilken på ett förtjänstfullt sätt har främjat föreningens målsättningar

7§ Medlems utträde
Medlem kan utträda ur föreningen genom att meddela därom skriftligen till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen till föreningens mötesprotokoll. Ifall en medlem ej har erlagt medlemsavgift inom april månad, betrakrar styrelsen medlemmen som utträdd.

Ifall medlem verkar mot föreningens stadgar eller mot dess målsättning eller annars bryter god sedvana eller om medlem med sitt förfaringssätt inom eller utanför föreningen i nämnvärd grad har försvårat föreningens verksamhet, har föreningens styrelse rätt att utesluta medlem ur föreningen. För uteslutande av medlem fordras styrelsens enhälliga beslut. Ifall medlem har uteslutits ur Finska Kennelklubben rf. har styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur föreningen.

Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen har ej rätt till föreningens tillgångar.

8§ Ordinarie möten
Föreningen samlas årligen till två (2) ordinarie möten:

1 årsmöte i mars (om inte Force Majeure åberopas)
2 höstmöte i november (om inte Force Majeure åberopas)

Mötets tidpunkt och plats bestämms av styrelsen. Avisering av mötet sker via föreningens hemsida minst trettio (30) dagar före mötet. På mötet har envar års-, familje-, och hedersmedlem som erlagt sin medlemsavgift en röst, vilken han/hon använder som närvarande.

Alla de ärenden om vilka föreningslagen eller dessa stadgar ej annat bestämmer avgörs med öppen röstning och med enkel röstmajoritet. Ifall ändå sluten röstning fordras bör den användas. Ifall rösterna fördelas lika avgör lotten vid val och i andra ärenden av ordföranden stödd åsikt.

9§ Årsmötesärenden
På årsmötet i februari behandlas och belutas följande ärenden:

1 val av mötesordförande

2 val av sekreterare

3  konstateras mötets laglighet

4 godkännande av mötets föredragningslista

5 val av två (2) protokolljusterare

6 val av två (2) rösträknare

7 föredrages styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskapsberättelse, bokslut samt revisorernas utlåtande

8 fastställande av bokslut och beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga

9 val av föreningens representanter till Finlands 

10 behandlas av medlemmarna gjorda förslag vilka har lämnats till styrelsen skriftligen senast i Januari under pågående år.

11 behandlas av mötet godkänna övriga ärenden beaktande 23§ i föreningenslagen.

10§ Höstmötesärenden
På höstmötet i november behandlas och beslutas följande ärenden:

1  val av mötesordförande

2  val av sekreterare

3 konstateras mötets laglighet

4 godkännande av mötets föredragningslista

5 val av två (2) protokolljusterare

6 val av två (2) rösträknare

7 föredrages verksamhetsplan och budget för inkommande verksamhetsår (kalenderår) samt fastslås möjlig anslutningsavgift och medlemsavgift för inkommande kalenderår

8 val av styrelseordförande, vilken kan kallas till föreningens ordförande

9 val av ordinarie styrelsemedlemmar för de medlemmar som är i turen att avgå, i enlighet med 12 §

10 val av två (2) suppleanter till styrelsen för inkommande kalenderår

11 val av två (2) revisorer och en (1) suppleant

12 val av möjliga komittéer föreslagna av styrelsen eller kommittéordföranden samt andra funktionärer utom de i 12 § nämnda personerna

13 val av föreningens representanter till Finska Kennelklubben ry. och Vasa Kenneldistrikt rf:s ordinarie möten

14 val av föreningens representant till Finlands Retrieverorganisation rf:s ordinarie möten

15 behandlas av styrelsen till mötet lämnade ärenden och förslag

16 behandlas av medlemmarna gjorda förslag vilka har lämnats till styrelsen skriftligen senast i Oktober under pågående år

17 behandlas av mötet godkänna övriga ärenden beaktande 23§ i föreningenslagen.

11§ Extra möten
Förutom de ordinarie mötena kan föreningen hålla extra möten. Extra möte bör hållas ifall styrelsen anser detta nödvändigt eller minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen fordrar detta och meddelar samtidigt mötets syfte, varvid i båda fallen meddelas i möteskallelsen om behandling av nämnda ärenden. Sådant möte bör sammankallas senast inom 60 dygn efter ärendets framförande.

Vid sammankallande av extra möte, vid röstning och röstberättigande gäller samma regler som stadgas i 8§ om ordinarie möten.

12§ Styrelsen
Föreningens ärenden skötes av styrelsen. Styrelsen omfattar ordförande, vilken väljs för ett år i gången, sex (6) ordinarie medlemmar, som väljs för tre år åt gången och två (2) suppleanter, vilka väljes för ett år i sänder. Av de ordinarie medlemmarna är årligen två (2) i turen att avgå. Ifall en styrelsemedlem avgår under verksamhetsåret tillträder suppleant i dennes ställe till kalenderårets slut. Styrelsen väljer inom sig viceordförande. Kassör och sekreterare kan väljas utanför styrelsen.

13§ Styrelsens beslutförhet
Styrelsen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och minst fyra (4) medlemmar är närvarande. När styrelsen sammanträder fulltalig har suppleanterna yttranderätt men ej rösträtt.

14§ Styrelsens sammankallande
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller ifall denne är hindrad av viceordföranden medelst personlig kallelse gjord minst tre (3) dagar innan mötet. Föreningens styrelse kan vid behov kalla kommittéordföranden till styrelsemöten. Dessa har då yttranderätt men ej rösträtt.

15§ Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgift är att med stöd av dessa stadgar samt med iakttagande av på föreningens möten gjorda beslut och direktiv:

1 leda föreningens verksamhet och handla skötseln av dess ekonomi och egendom samt besluta om egendom av mindre värde för försäljning, byte eller placering

2 sammankalla föreningen till möten, bereda och framföra till mötena i stadgarna nämnda ärenden och förslag samt verkställa mötesbeslut

3 göra förslag till föreningens möten om ärenden och åtgärder vilka på bästa sätt befrämjar föreningens ändamål

4 besluta vid behov om godkännande av medlemmar i kommitteerna

5 godkänna och utesluta föreningens medlemmar: hedersmedlemmarna utnämns dock av föreningens möte

6 representera samt bära ansvaret för föreningen.

16§ Kommittéer
Till styrelsens hjälp kan tillsättas behövliga kommittéer, vilka förbereder och sköter till dem hörande uppgifter.

Höstmötet väljer kommittéerna eller enbart ordföranden, vilka i sin tur föredrar styrelsen kommittémedlemmarna, vilka godkännes av föreningens styrelse. Kommittéerna bör följa de av de ordainarie mötena och av styrelsen givna direktiven.

17§ Namnteckning
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande någondera tillsammans med sekreteraren eller kassören. Styrelsen kan besluta om att kassören ensam kan teckna föreningens namn i bank-, post- och andra löpande ärenden.

18§ Flagga, standar och märken
Om regler som gäller föreningens medlems- och hedersmärken, standar och flagga besluter föreningens möte. Om medaljer, emblem och andra priser kan dock styrelsen besluta.

19§ Kontroll av ekonomin
Föreningens höstmöte väljer två (2) revisorer och en (1) vicerevisor för ett år i sänder. Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är ett kalenderår.

Föreningens bokslut uppgörs kalenderårsvis och detta överlämnas tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse till revisorerna senast den 20 januari (om inte Forece Majeur åberopas). Revisorerna bör ge sin revisionsberättelse till styrelsen före utgången av januari månad (om inte Forece Majeur åberopas).

20§ Medlemsavgifter
Medlemsavgifter som fastställts av föreningens höstmöte bör betalas före utgången av april månad. Höstmötet kan dessutom bestämma att ny medlem betalar anslutningsavgift.
Befriade från medlemsavgift är hedersmedlemmar.

21§ Ändring av stadgar
Ändringsförslag av dessa stadgar bör lämnas till föreningens styrelse minst två (2) månader före det möte där man vill att detta behandlas. Styrelsen bör föredraga detta bifogat med sitt utlåtande vid föreningens följande möte. För att ett ändringsförslag ska godkännas bör detta understödas med 2/3 röstmajoritet av de givna rösterna. Ändring av stadgarna fordrar även Finlands Retrieverorganisation rf:s godkännande.

22§ Upplösande av föreningen
Beslut om föreningens upplösande bör göras i två med minst två månaders mellanrum sammankallade ordinarie eller extra möten, varav det ena är årsmöte, och beslutet bör understödas med minst 3/4 röstmajoritet av de givna rösterna.

Föreningens medel överlämnas vid upplösning åt annan registrerad förening som har samma främjande målsättning i enlighet med beslut från senaste möte.

23§
I övrigt bör beaktas, vad som stadgas i föreningslagen.