Lydnad

REGLER FÖR VANDRINGSPRISET TILL FINSK LYDNADS CHAMPION

 

Vandringspriset tilldelas till hundägaren eller förare som är medlem i Kvarkens Retrievers rf och är bosatt inom Vasa Kenneldistrikt.

Tilldelas hund som under kalenderåret blivit SF LCH

Priset utdelas på föreningens årsmöte

Om flera hundar erhållit lydnads championat, avgör de sammanräknade poängen från tre (3) 1-pris i ERIVOI- klass. Den hund som uppnår högsta poängantal erhåller vandringspriset för ett år. Då två eller flera hundars uppnår samma poäng även då, avgörs segraren genom lottning.

Den som erhåller vandringspriset förbinder sig att gravera in ägarens och hundens namn, samt årtal när championatet erhållits, samt sammanräknade poängantal från tre (3) ERIVOI resultat. Föreningen låter gravera in namnen på övriga hundar som erhållit championat samma år.

Priset vandrar ända tills sex (6) lydnads champions erhållit priset. Därefter lämnar priset i föreningens ägo, förutsatt att klubben har ett klubbrum, i annat fall tillfaller priset den hund som har högsta poängantal.

Priset bör returnera till föreningens sekreterare två (2) veckor före föreningens årsmöte.

VANDRINGSPRISETS INSTIFTARE: EILA MÄKINEN

Vandringspriset sänkt av SPARBANK AKTIA

 

VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA LYDNADSPROVHUND

 

1§ Att vinna priset kräver att hundägaren eller föraren är medlem i Kvarkens Retrievers rf, bosatt inom Vasa Kenneldistrikt och har tävlat med egen hund i lydnadsprov och anmält resultaten åt föreningens sekreterare vid utgången av året.

2§ Av hundarna sammanräknas de tre bästa lydnadsprovens delpoängsummor. Endast resultat som berättigar till pris tas i beaktande.

3§ Poängen fås genom att dela de poängantal som respektive klass maximipoäng ger och räckna samman delpoängen av de resultat som uppnåtts under kalenderåret. På detta sätt kan den hund som erhållit den största poängsumman vinna priset.

4§ Ifall två eller flera hundar uppnår samma ihopräknade slutpoäng, avgör rävlinsklassen ordningsföljden. Segrarklasshundar vinner över öppenklasshundar osv. Ifall resultaten innehåller flera klassers poäng, vinner den som har flera resultat ur högre tävlingsklasser.

5§ Ifall ett avgörande ännu ej uppnåtts, avgör uppnådd delpoängsumma i enskilda prov rangordningen. På detta sätt jämförs vid behov alla tre medräcknade provresultaten tills ett avgörande nås. Vid jämförelse av enskilda provs tävlingsklasser avgör de inte längre rangordningen.

6§ Ifall avgörande inte ännu heller uppnåtts efter tre beaktade resultat, avgör lotten vinnande lydnadsprovhund.

7§ Varje årsvinnare är skyldig att gravera det egna namnet och hunden namn samt totalpoängsumman i plattan på prisets fot. Priset återlämnas till föreningens sekreterare graverad, senast två (2) veckor före föreningens årsmöte.

8§ Priset utdelas på Kvarkens Retrievers rf:s årsmöte och det vandrar i tio (10) år. Ifall föreningen efter vandringens slut har i ägo eller besittning fastighet eller ett klubbrum förblir priset föreningens ägo placerad i detta utrymme. i annat fall lämnar priset hos den som erhållit flest inteckningar i detta. Ifall de är två eller flera avgör den sammanräknade summan av poäng inteckningarna för erhållandet av vandringspriset.

 

RALLY-LYDNADENS VANDRINGSPRISREGLER

 

1. Tävlingstiden är ett kalender år 1.1-31.12.

2. Hundens ägare/förare bör vara medlem i Kvarkens Retrievers rf och vara bosatt inom Vasa kenneldistrikt.

3. Om föraren blir medlem i föreningen under kalenderåret, beaktas resultaten från och med anslutningstidpunkten.

4. Priset är i omlopp i 10 år. Därefter tillfaller vandringspriset den hundägare, vars hund har flest inteckningar i priset. Vandringsprisets senaste, ofullständiga fotoalbum blir kvar i föreningens ägo. Ifall antalet inteckningar i vandringspriset är samma för flera hundar, avgör det totala poängantalet. Ifall poängen är lika även efter detta, avgör lotten.

5. Vandringspriset och fotoalbumet överlåts på föreningens vårmöte. Vinnaren kompletterar fotoalbumet med:

 • Årtal
 • Foto på hunden
 • Hundens ras
 • Hundens officiella namn och tilltalsnamn samt födelsetid
 • Hundens uppfödare
 • Ägarens uppgifter: ägare (en/flera) och förare
 • Frivilligt med en kort berättelse om hundekipagets erfarenheter inom grenen.

6. Om två eller flera hundar erhåller samma poängantal, vinner den hund som har tävlingsrättighet i högre klass. Ifall av att poängantalen är lika, är vinnaren den som har större antal sammanlagda poäng från de anmälda tävlingsprestationernas resultat. Ifall poängen är lika även efter detta, avgör lotten.

7. Poängen fördelas enligt följande:

 

  Resultat

    ALO

    AVO

  VOI

  MES

90-100 p

9

11

13

15

80-89 p

7

9

11

13

70-79 p

5

7

9

11

0-69 p

1

1,5

2

2,5

 

8. Tilläggspoäng fås enligt följande:

 • Domarens favorit 1 p
 • Placering i prov (plats 1- 3) 3 p
 • Skolningspris (RTK) 5 p
 • Championat 10 p
 • Placering i distriktsmästerskapsprov 1. plats 7p, 2. plats 6p, 3. plats 5p
 • Individplacering i FM-tävlingar 1. plats 10p, 2. plats 9p, 3. plats 8p