SYYSKOKOUSKUULUMISIA / INFORMATION FRÅN HÖSTMÖTET

10.12.2022

SYYSKOKOUSKUULUMISIA


Yhdistyksen syyskokous pidettiin 19.11.2022 Cantaressa, kokoukseen osallistui 20 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä määrättiin jäsenmaksut vuodelle 2023. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan:

vuosijäsen MKN 27€

vuosijäsen MKN+SNJ 27€

Perhejäsen MKN 4,50€

Perhejäsen MKN+SNJ 4,50€

Liittymismaksu 5€

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Minna Puumala. Vuoden 2023 hallitukseen uusina valittiin Jenny Jewander ja Susanna Pohjala, sekä lyhyemmälle kaudelle kesken kauden hallituksesta eronneen jäsenen tilalle  2023-2024 Henriikka Kontturi. Hallituksen varajäseniksi valittiin Karolina Kolam ja Nina Lindell.

Jäsensihteerinä jatkaa Heli Hietala ja rahastonhoitajana Marjo Mähönen.

Toimikuntien puheenjohtajiksi valittiin: NOME – Susanna Purtola, TOKO – Susanna Pohjala, VEPE – Riitta Lehtinen. Näyttely- tai MEJÄ-toimikunnalle ei kokouksessa löydetty vetäjää, aktiivisia jäseniä näiden toimikuntien vetovastuuseen / yhteyshenkilöksi siis kaivataan.

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023 valittiin Jaana Pullola, toinen toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja jää hallituksen täydennettäväksi. Myös yhdistyksen edustajat Suomen kennelliiton ja Vaasan Kennelpiirin varsinaisiin kokoukseen jätettiin hallituksen valittavaksi.

---------------

INFORMATION FRÅN HÖSTMÖTET

Föreningens höstmöte hölls den 19.11.2022 på Cantare, i mötet deltog
20 medlemmar.

Under mötet behandlades verksamhetsplanen och budgeten för år 2023
samt fastslogs medlemsavgifterna för år 2023. Medlemsavgifterna förbir
oförändrade:

Årsmedlem MKN 27€
Årsmedlem MKN+SNJ 27€
Familjemedlem MKN 4,50€
Familjemedlem MKN+SNJ 4,50€
Anslutningsavgift 5€

Till ny ordförande för år 2023 valdes Minna Puumala. Till styrelsen
för år 2023 invaldes som nya medlemmar Jenny Jewander och Susanna
Pohjala samt för en kortare period, 2023-2024, Henriikka Kontturi som
ersättare för mitt i perioden avgången medlem. Som suppleanter valdes
Karolina Kolam och Nina Lindell.

Som medlemssekreterare återvaldes Heli Hietala och som kassör
återvaldes Marjo Mähönen.

Ordföranden för de olika sektionerna valdes enligt följande: NOME –
Susanna Purtola, TOKO – Susanna Pohjala, VEPE – Riitta Lehtinen. För
Utställnings- och MEJÄ-sektionerna kunde man på mötet inte hitta
dragare, så dessa sektioner är i behov av aktiva medlemmar som
ansvarig dragare / kontaktperson.

Som verksamhetsgranskare för år 2023 valdes Jaana Pullola, andra
verksamhetsgranskare och suppleant återstår att kompletteras av
styrelsen. Föreningens represenranter vid Finska kennelklubbens samt
Vasa kenneldistrikts årsmöten utses även dessa av styrelsen.